Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 6 - The past)

/ miːt/

/ bɪˈkʌm/

/noʊ/

/ˈfɝːst/

/θɪŋk/

/baɪ/

/fuːd/

/ˈsek.ənd/

/stɑːrt/

/teɪk/

/ˈmjuː.zɪk/Unit 5: Food1 | 2 | 3 | Unit 7: Holidays

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học