Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 7 - Holidays)

/praɪs/

/ˈmɑːr.kɪt/

/ ˈvɪl.ɪdʒ/

/ sliːp/

/ ˈkɔːr.nɚ/

/pəˈdes.tri.ən/

/ˈfeɪ.məs/

/ˈfɔːr.ɪst/

/hɪl/

/ˈdez.ɚt/

/bæmˈbuː/

/træm/

/ˈkʌn.tri/

/pɑːrk/

/ˈrɪv.ɚ/Unit 6: The past1 | 2 | 3 | Unit 8: Now

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học