Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 9 - Transport)

/ˌɪn.kənˈviːn.jənt/

/baɪk/

/trʌk/

/boʊt/

/foʊn/

/bʌt/

/soʊ/

/ðen/

/seɪf/

/pəˈluː.t̬ɪd/

/ʌnˈhel.θi/

/ˈhel.θi/

/ˈiː.zi/

/ɡriːn/

/kənˈviː.ni.ənt/Unit 8: Now1 | 2 | 3 | Unit 10: Plans

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học