Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 10 - Plans)

/ˈhɑː.lə.deɪ/

/ pɚˈfɔːr.məns/

/ ˈfæm.əl.i/

/ soʊp/

/ niː/

/ ˈmɪr.ɚ/

/ ˈpɪl.oʊ/

/ leɡ/

/mɪəl/

/ˈkɑːn.sɚt/

/wʊd/

/kɔːrs/

/swɪm/

/kuːl/

/ˈdɪf.ɚ.ənt/Unit 9: Transport1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 11: Health

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học