Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 9 - Transport)

/kənˈviː.ni.ənt/

/ ˈlɔːr.i/

/ treɪn/

/ mɪs/

/ ˈmoʊ.t̬ɚ.baɪk/

/ ˈtæk.si/

/ˈdɪf.ə.kəlt/

/ˈfaɪ.nəl.i/

/seɪf/

/ˈter.ə.bəl/

/ˈfer.i/

/væn/

/kɑːr/

/bʌs/

/stɑːrt/Unit 8: Now1 | 2 | 3 | Unit 10: Plans

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học