Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 10 - Plans)

/ˈdʒɑː.ɡɪŋ/

/wɑːk/

/ˈθɝː.sti/

/ˈsʌn.bɝːnd/

/dæns pɚˈfɔːr.məns/

/bæk/

/ˈhɑː.lə.deɪ/

/ˈbɑːr.bə.kjuː/

/ˈpɑːr.t̬i/

/dʒɑːb/

/wɝːk/

/kɔːrs/

/ˈdɪf.ɚ.ənt/

/ˈʃɑː.pɪŋ/

/ˈklʌb.ɪŋ/Unit 9: Transport1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 11: Health

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học