Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 11 - Health)

/ ˌkɑːn.vɚˈseɪ.ʃən/

/ lɪft/

/ˈker.fəl.i/

/ˈbæd.li/

/drɑːp/

/ˈiː.zəl.i/

/ˈiː.zi/

/ˈkwɪk.li/

/ˈsloʊ.li/

/ˈker.i/Unit 10: Plans1 | 2 | Unit 12: Experiences

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học