Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 12 - Experiences)

/ ˈnɝː.vəs/

/ praʊd/

/ ˈmes.ɪdʒ/

/ miːt/

/ sliːp/

/ ˈmoʊ.t̬ɚ.baɪk/

/əˈfreɪd/

/ˈfaɪ.nəl.i/

/ʌpˈset/

/raɪd/

/brɪŋ/

/vɑːlˈkeɪ.noʊ/

/θɪŋk/

/baɪ/

/spiːk/Unit 11: Health1 | 2 | 3 | Unit 1: Life

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học