Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 12 - Experiences)

/wɑːtʃ/

/bʌt/

/ˈɑːl.soʊ/

/ðen/

/ɔːr/

/riːd/

/də/

/tɔːrdz/

/daʊn/

/əˈkrɑːs/

/ˈoʊ.vɚ/

/ʌp/

/ˈɪn.tuː/

/kɑːl/

/ˈæn.sɚ/Unit 11: Health1 | 2 | 3 | Unit 1: Life

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học