Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 1 - Life)

/ ˈkʌm.pə.ni/

/ɪmˈplɔɪ.iː/

/ bɑːs/

/ˌɪntəˈrʌpt/

/ əkˈsept/

/spend/

/ˈɑː.fɪs/

/ɪmˈplɔɪ.ɚ/

/ˈɡɑː.səp/

/ɡet ɒn wel/Unit 12: Experiences1 | 2 | Unit 2: Work

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học