Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 2 - Work)

/ˈboʊ.nəs/

/stæf/

/en.təˈteɪn.mənt/

/ˈkʌs.tə.mɚ/

/ˈɑːrt ˌɡæl.ɚ.i/

/ˈsæl.ɚ.i/

/bænd/

/tæsk/

/ˈɑːr.kə.tekt/

/ˈriː.teɪl/

/ˈɪn.də.stri/

/ˈdæn.sɪŋ/

/laɪf/

/ˈprɑː.bləm/

/helθ/Unit 1: Life1 | 2 | 3 | Unit 3: Time out

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học