Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - 2nd (Unit 7 - Economics)

/ əˈdʒʌst.mənt/

/ eɪm/

/ æmˈbɪʃ.ən/

/ əˈproʊtʃ/

/ əˈsʌmp.ʃən/

/ əˈtend/

/ kəˈmɪt.mənt/

/ dɪˈstrɪb.juːt/

/ ɪˈneɪ.bəl/

/ ˌdʒen.əˈrɑː.sə.t̬i/

/ ˈɪm.pækt/

/ ɪnˈspaɪr/Unit 6: Philosophy1 | 2 | Unit 8: Behavioral Studies

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học