Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - 2nd (Unit 8 - Behavioral Studies)

/ˈmɑːr.kɪt/

/saɪt/

/trend/

/ dɪˈpen.də.bəl/

/ əˈɡres.ɪv.li/

/ əˈʃʊrd/

/ ˌded.əˈkeɪ.ʃən/

/ dɪˈmæn.dɪŋ/

/ˌduː tu:/

/ ɪkˈsep.ʃən/

/ ɪkˈspæn.ʃən/Unit 7: Economics1 | 2 | Unit 1:  Taking phone calls

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học