Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 8 - Money)

/ˌɪn.ˈvest ɪn/

/ˈbæŋk ˌsteɪt.mənt/

/tʃek/

/ˈɡɪv ʌp/

/ˈtɝːn ˌɪn.ˈtuː/

/ˈɡɪv ˈbæk/

/ˈteɪk ˈoʊv.r̩/

/ˈwɪn.doʊ ˌʃɑː.pɪŋ/

/baɪ ɑːn ˈlaɪn/

/ˈmaʊn.tən ˌreɪndʒ/

/ˈreɪn ˈfɔː.rəst/

/ˌnæʃ.ən.əl ˈpɑːrk/Unit 7: Changes1 | 2 | 3 | Unit 9: Nature

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học