Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 7 - Changes)

/ˈkred.ɪt ˌkɑːrd/

/ roʊl/

/ kæʃ/

/ əˌkɑː.məˈdeɪ.ʃən/

/seɪv/

/əˈbrɑːd/

/lend/

/əˈrest/

/ˈbɑːr.oʊ/

/ˈtreʒ.ɚ/

/ˈlek.tʃɚ/

/kjʊr/Unit 6: Fitness1 | 2 | 3 | Unit 8: Money

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học