Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 8 - Money)

/dɪˈpɑrtmənt stɔr/

/ˈsiː.nɚ.i/

/ˌeɪ.tiːˈem/

/rɪˈsiːt/

/teɪk ʌp/

/tɜːn daʊn/

/ ˈfiː.tʃɚ/

/ ɝːn/

/ˈtrɑː.pɪ.kəl/

/ˈoʊ.ʃən/

/ˈrʊr.əl/

/ˈkoʊst.laɪn/Unit 7: Changes1 | 2 | 3 | Unit 9: Nature

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học