Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 10 - Society)

/ˈspiː.dɪŋ/

/kəˌmjuː.nə.t̬i ˈsɝː.vɪs/

/faɪn/

/breɪk/

/ˈfɑːl.t̬i/

/ˈlaʊd.li/

/spæm/

/ˈweb ˌpeɪdʒ/

/stiːl/

/ɪnˈves.tə.ɡeɪt/

/ʃuːt/

/ˈvɪk.təm/

/dɪˈleɪ/

/ˈlɪt̬.ɚ/

/ˈsɜː.vɪs/Unit 9: Nature1 | 2 | Unit 11: Technology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học