Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 11 - Technology)

/ˈloʊn.li/

/ nuːz/

/ʃer/

/bɔːrd/

/ˈwɝː.id/

/ˈdaʊn.loʊd/

/kənˈfjuːzd/

/əˈmeɪzd/

/ˌsəʊʃl ˈnetwɜːrkɪŋ saɪt/

/ˌes.emˈes/

/ˈsɝːtʃ ˌen.dʒɪn/

/ˈmes.ɪdʒ ˌbɔːrd/

/ˈfoˌtoʊ ˈʃer.ɪŋ ˈweb.ˌsaɪt/

/ˈtræv.l̩ ˈweb.ˌsaɪt/Unit 10: SocietyUnit 12: Fame

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học