Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 1 - Identity)

/ˌfiː.ɑːnˈseɪ/

/ˌfiː.ɑːnˈseɪ/

/ˈɡɑːdˌfɑː.ðɚ/

/ˈɡɑːdˌmʌð.ɚ/

/ˈpjuː.pəl/

/ˈtiːm.meɪt/

/ˈɪn.lɑː/

/ˈsɪs.tɚ.ɪn.lɑː/

/ˈstepˌfɑː.ðɚ/

/ˈstepˌdɑː.t̬ɚ/

/ˈɡræn.per.ənt/

/ˈɡoʊ ɑːn ə ˈdaɪət/

/ˌwɑːʃ.ɪŋˈʌp/

/ˈnʌθ.ɪŋ/Unit 12: Fame1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 2: Tales

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học