Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 3 - Future)

/ˈweɪst ˈtaɪm/

/ˈkiːp ˈæn ˈaɪ ɑːn/

/ˈpʊt jɔːr 'fʊt ɪn 'ɪt/

/ˈrən ˈaʊt əv ˈtaɪm/

/bi ɪn hɑːt ˈwɒ.tər/

/ə ˈpiːs əv ˈkeɪk/

/ə ˈdɑːrk ˈhɔːrs/

/ˈɡet ˈaʊt əv ðə ˈræt ˈreɪs/

/ˈhɪt ðə ˈneɪl ɑːn ðə ˈhed/

/ˈwɝːk ə.ˈɡenst ðə ˈklɑːk/

/bi ɪn ˈtuː ˈmaɪndz/

/ˈlet wʌnz ˈher ˈdaʊn/

/ˈbreɪk ðə ˈaɪs/

/ˈtræv.l̩ ˈlaɪt/

/ˈlɝːn baɪ ˈhɑːrt/Unit 2: Tales1 | 2 | 3 | Unit 4: Jobs

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học