Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 4 - Jobs)

/ˈflek.sə.bəl/

/ˈɪn.t̬ɚ.vjuː/

/ˈen.ɚ.dʒi/

/ kiːn/

/ kəˈrɪr/

/ kəmˈpiːt/

/ ˈfʊr.i.əs/

/ ˈpʌŋk.tʃu.əl/

/ dɪˈlɪʃ.əs/

/ mɪs/

/ ədˈvaɪz/

/ ˈkɝː.ənt.li/

/ˈter.ə.bəl/

/rɪˈpɔːrt/Unit 3: Future1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 5: Solutions

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học