Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 3 - Future)

/pʊt ɒf/

/ pɚˈmɪʃ.ən/

/ ˈmʌn.i/

/ ˌhɑːrdˈwɝː.kɪŋ/

/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/

/tæsk/

/əˈhed/

/ˈdɪf.ɚ.ənt/

/ˈæd.res/

/bɔːrd/

/ˈnʌm.bɚ/

/mɪlk/

/ˈriː.ə.laɪz/

/ˈlet̬.ɚ/

/rɑːŋ/Unit 2: Tales1 | 2 | 3 | Unit 4: Jobs

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học