Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 1 -  Taking phone calls)

/ bʊk/

/ ˈbɪz.i/

/ kəmˈpjuː.t̬ɚ/

/ ˌdʌb.əl ˈruːm/

/ˈmeɪk ə ˌre.zər.ˈveɪʃ.n̩]/

/ ˈmæn.ə.dʒɚ/

/ ˈmiː.t̬ɪŋ/

/ ˈmes.ɪdʒ/

/ˈpɑːrkɪŋ ˈspeɪs]/

/ rɪˈzɝːv/Unit 8: Behavioral StudiesUnit 2:  Giving information

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học