Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 6 - Emotion)

/lʊk ˈɑːftə(r)/

/ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/

/ ˈriː.zən/

/ nuːz/

/ prɪˈper/

/ kræft/

/feɪl/

/ʌpˈset/

/ˈter.ə.faɪd/

/dɪsˈɡʌs.tɪŋ/

/ˈɪn.trɪ.stɪd/

/luːz/

/pæs/

/ˈter.ə.faɪ.ɪŋ/

/dɪˈpres.ɪŋ/Unit 5: Solutions1 | 2 | 3 | Unit 7: Success

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học