Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 5 - Solutions)

/ˌvæk.səˈneɪ.ʃən/

/en.təˈteɪn.mənt/

/ ˈɑːrɡ.juː/

/ ɪmˈber.əst/

/ rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/

/ əˈfek.tɪv/

/ rɪˈspɑːn.sə.bəl/

/ ɪkˈsper.ə.mənt/

/ rɪˈspɑːnd/

/ nɔɪz/

/ ˈpeɪ.mənt/

/ ˌriːˈtʃɑːrdʒ/

/ ˈmoʊ.t̬ɚ.baɪk/

/ əˈtʃiːv.mənt/Unit 4: Jobs1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 6: Emotion

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học