Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 8 - Communities)

/ˈʃɑpɪŋ ˈsɛntər/

/ˈsupərˌmɑrkɪt/

/ˌduː.t̬iˈfriː ʃɑːp/

/ˈtræf.ɪk ˌdʒæm/

/ ˈbed.ruːm/

/ ˈkɑːr ˌpɑːrk/

/ ˈpoʊst.kɑːrd/

/ˌrev.əˈluː.ʃən/

/ˌmoʊ.bəl ˈfoʊn/

/ˈpoʊst.koʊd/

/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/

/ˈtekst.bʊk/

/blɑːɡ/

/ˈbʊk.ʃɑːp/

/ˈɡɪft ˌʃɑːp/Unit 7: Success1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 9: History

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học