Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 9 - History)

/ɪnˈven.t̬ɚ/

/faʊnˈdeɪ.ʃən/

/ kriˈeɪ.tɪv/

/dɪˈsɪʒ.ən/

/ dɪˈskʌv.ɚ/

/ ˈhɪs.t̬ɚ.i/

/ ɪnˈvent/

/ dɪˈziːz/

/ ədˈvaɪs/

/ ˈdek.eɪd/

/ dɪˈvel.əp/

/ doʊˈneɪ.ʃən/

/ ˈhed.eɪk/

/ ˈlɪb.ə.reɪt/

/ ˈɪn.ə.veɪ.t̬ɪv/Unit 8: Communities1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 10: World

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học