Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 7 - Arts)

/ˈriː.ˌlɪ.zəm/

/sə.ˈriː.ˌlɪ.zəm/

/ˈmeɪk ʌp/

/ˈtɝːn ɑːn/

/ˈθroʊ ə.ˈweɪ/

/ˈʃɑːp ə.ˈraʊnd/

/ˈkəm ʌp wɪθ/

/ˈkaʊnt ɑːn/

/ˈlet ˈdaʊn/

/ˈtræk/

/ˈræp/

/ˈtekno.ʊ/

/ˈdæns ˈmjuː.zɪk/

/ˈspəndʒ/

/ˈræp.ɪŋ ˈpeɪ.pər/Unit 6: Goodness1 | 2 | Unit 8: Knowledge

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học