Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 7 - Arts)

/ˈpraɪs ˌtæɡ/

/ fæn/

/ ˈrɪð.əm/

/ˈæl.bəm/

/ˈherˌdraɪ.ɚ/

/ˈlɪr.ɪk/

/ˈspiː.kɚ/

/ˈriː.ˌlɪ.zəm/

/sə.ˈriː.ˌlɪ.zəm/

/ˈmeɪk ʌp/

/ˈtɝːn ɑːn/

/ˈθroʊ ə.ˈweɪ/

/ˈʃɑːp ə.ˈraʊnd/

/ˈkəm ʌp wɪθ/

/ˈkaʊnt ɑːn/Unit 6: Goodness1 | 2 | Unit 8: Knowledge

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học