Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 6 - Goodness)

/ɪˈkɑːnəmi/

/ˈkɝː.ən.si/

/ɪnˈfleɪʃən/

/ ˈɪn.kʌm/

/welθ/

/əˈfɔːrd/

/det/

/ˈbæŋ.krʌpt/

/ˈtʃɑːr.koʊl/

/ˈseɪ.vɪŋ/

/tæks/

/fʌnd/

/ˌɪn.ˈve.stər/

/rə.ˈseʃ.n̩/

/ˈlʊk ɑːn ðə ˈbraɪt ˈsaɪd/



Unit 5: Explore1 | 2 | 3 | Unit 7: Arts

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học