Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 1 - New things)

/ˈflek.sə.bəl/

/aɪˌden.t̬ə.fəˈkeɪ.ʃən/

/ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/

/ ˈɑːrɡ.juː/

/ ɪnˈvɑːlv.mənt/

/ kriˈeɪ.tɪv/

/ ɪmˈber.əst/

/ prɪˈvent/

/ dɪˈziːz/

/ ˈpleʒ.ɚ/

/kənˈtrɪb.juːt/

/ ˈɑː.kwɚd/

/ ˈfrʌs.treɪ.t̬ɪd/

/ ɪɡˈzɪst/

/ saɪn/Unit 8: Knowledge1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 2: Issues

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học