Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 1 - New things)

/ˈpʊt ˈpre.ʃər ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di/

/bi ˈskerd ˈaʊt əv ˈjɔːr wɪts/

/ˈθroʊ ʌp/

/ˈʃeɪk lˈaɪk ə lˈiːf/

/rə.ˈliːvd/

/θrɪld/

/ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩/

/ˈpliːz/

/ˌpre.pə.ˈreɪʃ.n̩/

/ˈpre.fə.rəns/

/eg.ˈzɪ.stəns/

/ˌkɑːn.trə.ˈbjuːʃ.n̩/

/ˌɪn.tər.ˈfɪ.rəns/

/nɪˈɡo.ʊ.ʃɪəb.l̩/

/də.ˈpɑː.zət/Unit 8: Knowledge1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 2: Issues

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học