Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 2 - Issues)

/ˈriː.zən.ə.bəl/

/tɪp/

/ kraɪm/

/ aɪˈden.t̬ə.faɪ/

/ ˈdeɪ.t̬ə/

/ kjʊr/

/ ˈprɑː.dʒekt/

/laɪ/

/ˈɝːθ.kweɪk/

/əˈθɔːr.ə.t̬i/

/ˈmɑː.nə.t̬ɚ/

/draʊt/

/ɪˈliː.ɡəl/

/rɪˈkɔːrd/

/ˌɪr.əˈspɑːn.sə.bəl/Unit 1: New things1 | 2 | 3 | Unit 3: Stories

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học