Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 2 - Issues)

/valˈkæ.nɪk ɪ.ˈrʌp.ʃn̩/

/ˈdrʌɡ ə.ˈbjuːs/

/də.ˈme.stɪk ˈvaɪə.ləns/

/ˈlænds.ˌlaɪd/

/oʊ.ˈbiː.sɪ.ti/

/dɪ.ˈkriːs/

/pər.ˈmɪt/

/ˈʃaʊt/

/ˈkjuː/

/ˈhɜː.ri/

/pri.ˈven.ʃn̩/

/ˈkiːp ˈtræk əv/

/ˌɪn.ˈveɪʒ.n̩ əv ˈpraɪ.və.si/

/ˌdɪ.ˈstɝːb.ɪŋ/

/ˈev.ri ˈklaʊd ˈhæz ə ˈsɪl.vər ˈlaɪn.ɪŋ/Unit 1: New things1 | 2 | 3 | Unit 3: Stories

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học