Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 10 - Horizons)

/ ˈdʒen.ju.ɪn/

/ ˈes.tə.meɪt/

/ ɪkˈsten.sɪv/

/ ˈmɪn.ə.məl/

/stroʊl/

/kənˈsɪd.ɚ.ə.bəl/

/ɪɡˈnɔːr/

/sɪnˈsɪr/

/əˈsuːm/

/ˌstreɪtˈfɔːr.wɚd/

/səbˈstæn.ʃəl/

/dɪˈfɝː/

/skræp/

/ˈhev.i/Unit 9: Inspiration1 | 2 | 3 | 4 | Unit 1: Unit 1

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học