Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 10 - Horizons)

/em.ˈbɑːrk ɑːn/

/ˌɪm.ˈpjʊr/

/ˈʃən/

/ˈɑː.strə.saɪz/

/ˈwelkəm/

/ˈskwɑːb.l̩/

/ˌdɪ.ˈspjuːt/

/mi.ˈæn.dər/

/ˈsɒn.tər/

/ˈlaɪt ˈweɪt/

/ˈkʌm.bər.səm/

/ˌʌ.næm.ˈbɪ.ɡjə.wəs/

/ˈdæz.l̩d/

/ə.ˈsen.ʃn̩/Unit 9: Inspiration1 | 2 | 3 | 4 | Unit 1: Unit 1

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học