Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 9 - Inspiration)

//

/ˈsʌt̬.əl/

/ˈstaɪ.lɪʃ/

/ˈep.ɪk/

/ˈbliːk/

/kəm.ˈpel.ɪŋ/

/ˈwel rə.ˈsiːvd/

/ˌoʊv.ə.ˈreɪ.tɪd/

/ˈɒf.ˈbiːt/

/ˈstraɪkɪŋ/

/ˈkæ.ri ˈaʊt/

/ˈkəm ˈbæk/

/ˈɡoʊ ˈaʊt/Unit 8: Time1 | 2 | 3 | 4 | Unit 10: Horizons

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học