Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 25 - Paying bills )

/ ˈkʌm.pə.ni/

/ kɑːrd/

/ kæʃ/

/ tʃeɪndʒ/

/ ˈkɑː.pi/

/ ˈdeb.ɪt ˌkɑːrd/

/ daɪˈrekt.li/

/ hoʊp/

/ ɪnˈkluː.dɪd/

/ ˈɪn.vɔɪs/

/ˈaɪ.tə.ˌmaɪzd/

/ ˈtoʊ.t̬əl/

/ ˈtræv.əl.ɚz ˌtʃek/

/ˈviː.zə sˈlɪp/

/ ˈvaʊ.tʃɚ/Unit 24: Dealing with problems Unit 26: Payment queries 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học