Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 27 - Applying for a job )

/ˈfrend.li/

/skɪl/

/ rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/

/ ˈæd.vɝːt/

/ ədˈvaɪz/

/ əˈpɑːrt.mənt/

/ˈkeɪ.tər.ɪŋ ˈkɑː.lɪdʒ/

/ ˈdraɪ.vɪŋ ˌlaɪ.səns/

/ ɪkˈspɪr.i.əns/

/ ˌhɑːrdˈwɝː.kɪŋ/Unit 26: Payment queries 1 | 2 | Unit 28: The interview 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học