Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - 2nd (Unit 5 - Nutritional Science)

/ ˈtʃæl.ɪndʒ/

/ ˈkɝː.ənt.li/

/ iˈlɪm.ə.neɪt/

/ lɪŋk/

/ ˈmɑː.də.faɪ/

/ ˈfɪz.ɪ.kəl/

/ ˈpræk.tɪ.kəl/

/ praɪˈmer.əl.i/

/ ʃɪft/

/ sɔːrs/

/ ˈæk.ses/Unit 4: Anthropology1 | 2 | Unit 6: Education

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học