Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - 2nd (Unit 4 - Anthropology)

/juːˈniːk/

/ ɪˈsen.ʃəl.i/

/ ˈtæl.ənt/

/ meɪnˈteɪn/

/ ˈrek.əɡ.naɪz/

/ dɪˈstɪŋk.tɪv/

/ ˈæd.və.keɪt/

/ ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/

/ əˈteɪn/

/ ˈkɑːm.plə.ment/Unit 3: Developmental Psychology1 | 2 | Unit 5: Nutritional Science

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học