Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - 2nd (Unit 5 - Nutritional Science)

/ˈmeɪ.dʒɚ/

/ˈben.ə.fɪt/

/ˈsteɪ.bəl/

/ ˈek.spɝːt/

/ pɑːrˈtɪs.ə.peɪt/

/kənˈtrɪb.juːt/

/ɪnˈkɜːrɪdʒ/

/ ˈæk.ses/

/ əˈproʊtʃ/

/ ˈtʃæl.ɪndʒ/

/ ˈkɝː.ənt.li/Unit 4: Anthropology1 | 2 | Unit 6: Education

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học