Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - 2nd (Unit 8 - Psychology)

/ ˈvaɪ.t̬əl/

/ kɑːmˈpleks/

/ ˌben.əˈfɪʃ.əl/

/ kənˈdʌkt/

/ kənˈflɪk.tɪd/

/ ˈkɑːn.sə.kwənt.li/

/ ˈev.ə.dənt/

/ ɪnˈkɔːr.pɚ.eɪt/

/ ɪnˈhɪb.ɪt/

/ ˈɪn.ə.veɪ.t̬ɪv/

/ ˈreɡ.jə.leɪt/

/ ˈrɪdʒ.ɪd/

/ ˈstrʌk.tʃɚd/Unit 7: AnthropologyUnit 1: Linguistics

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học