Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - 2nd (Unit 2 - Sociology)

/ buːm/

/ buːst/

/ kənˈsen.səs/

/ dɪˈvoʊ.ʃən/

/ ɪˈmɝːdʒ/

/ ɪnˈɡeɪdʒ ɪn/

/ ˈek.sə.kjuːt/

/ ˌɡreɪ ˈer.i.ə/

/ɪt dɑːn ɑːn mi/

/ ˈleɪ.bɚ/

/ ˈmiː.ni.əl/

/ pæs jʊr praɪm/

/ rɪˈɡɑːrd æz/

/ rɪˈspek.tɪv.li/

/ ˈrɪð.əm/Unit 1: Linguistics1 | 2 | Unit 3: Media Studies

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học