Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - 2nd (Unit 7 - Psychology)

/ ˌʌn.dɚˈteɪk/

/ kənˈdʌkt/

/ ˈkɑːm.pə.t̬əns/

/ kənˈsiː.və.bəl/

/ ˌkɑːn.ʃiˈen.ʃəs/

/ kənˈsɪs.tən.si/

/ ˌdɝː.məˈtɑː.lə-/

/ ˌdaɪ.əɡˈnoʊ.sɪs/

/ duːm/

/ ɪmˈpʌl.sɪv/

/ ˈɪn.sɪ.dəns/

/ ɪnˈten.ʃən/

/ luːz wʌnz ˈæp.ə.taɪt/

/ ˈnɑː.vəl.t̬i/

/ ˈɑː.lɪv toʊnd/Unit 6: Ecology1 | 2 | Unit 8: Health Sciences

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học