Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - 2nd (Unit 8 - Health Sciences)

/ ˈædʒ.ə.teɪ.t̬ɪd/

/ əˈliː.vi.eɪt/

/ bɑːr/

/ ˌkɑːr.boʊˈhaɪ.dreɪt/

/ kəmˈpoʊ.nənt/

/ ˌkɑːn.sənˈtreɪ.ʃən/

/ kənˈtend/

/ daɪˈdʒest/

/ daɪˈlem.ə/

/ dɪˈskleɪ.mɚ/

/ fəˈtiːɡ/

/ ˈfɑː.stɚ/

/ ˈhɔːr.moʊn/

/ ɪˈmjuːn ˌsɪs.təm/

/ məˈtæb.əl.ɪ.zəm/Unit 7: Psychology1 | 2 | Unit 1: Cultural differences

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học