Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 3 - Giving directions)

/laɪn/

/ əˈkrɑːs/

/ əˈraʊnd/

/ blɑːk/

/ ˈkɔːr.nɚ/

/ ˌdaʊnˈtaʊn/

/ hed/

/ ˌɪn.t̬ɚˈsek.ʃən/

/ kiːp ˈɡoʊ.ɪŋ/

/ riːtʃ/

/ streɪt/

/ tɝːn/Unit 2: Travel packagesUnit 4: Getting to and from the airport

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học