Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 4 - Getting to and from the airport)

/ ˈbel.hɑːp/

/ kæb/

/ ˈkɝːb.saɪd/

/ ˈdraɪ.vɚ/

/ ˌfriː əv ˈtʃɑːrdʒ/

/ frʌnt ˈdesk ˌklɝːk/

/ ɡraʊnd ˌtræn.spɚˈteɪ.ʃən/

/ ˈlɑː.bi/

/ ˈskedʒ.uːl/

/ ˈʃʌt̬.əl/

/ ˈtæk.si/

/ ˈtræns.fɝː/Unit 3: Giving directionsUnit 5: Talking about the weather

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học