Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 5 - Talking about the weather)

/ klɪr/

/biːtʃ ˈɡoʊ.ɚ/

/klaʊd ˈkʌv.ɚ/

/ˈklaʊ.di/

/ˈfɔːr.kæs.tɚ/

/ɡet sʌm sʌn/

/ˈhiːt weɪv/

/haɪ/

/loʊ/

/rɪˈkɔːrd ˈtem.pɚ.ə.tʃɚ/

/ˈstɔːr.mi/

/ˈsʌn.i/Unit 4: Getting to and from the airportUnit 6: International travel

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học