Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 6 - International travel)

/ɪkˈspaɪr/

/ ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl/

/əˈbrɑːd/

/ˈkʌs·təmz/

/ˈkʌs·təmz ˈeɪ.dʒənt/

/ dɪˈkler/

/ dɪˈpɑːr.tʃɚ tæks/

/ ɪnˈspekt/

/ ˈpæs.pɔːrt/

/ prəˈhɪb.ɪt/

/ stæmp/

/ ˈvæl.ɪd/

/ ˈviː.zə/Unit 5: Talking about the weatherUnit 7: Airport security

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học