Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 7 - Airport security)

/ˈkɔːr.dən ɒ:f/

/mɑːrk/

/ˈmet̬.əl dɪˌtek.tɚ/

/ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən/

/rɪˈstrɪk.tɪd ˈer.i.ə/

/sɪˈkjʊr.ə.t̬i ˌkæm.rə/

/səˈkjʊr.ə.t̬I ˈtʃek.pɔɪnt/

/sɪˈkjʊr.ə.t̬i ˌɡɑːrd/

/ˈtræv.əl kəmˈpæn.jən/

/ˌʌn.əˈten.dɪd ˈlʌɡ.ɪdʒ/

/ˈeks.reɪ məˈʃiːn/Unit 6: International travelUnit 8: Airport procedures

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học