Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 8 - Airport procedures)

/kɑːl ˈbʌt̬.ən/

/ˈkoʊˌpaɪ.lət/

/iˌlekˈtrɑː.nɪk dɪˈvaɪs/

/ˈfæs.ən/

/ˈflaɪt əˌten.dənt/

/ˈhænd ˌlʌɡ.ɪdʒ/

/ˈɪn.flaɪt/

/ˈnæv.ə.ɡeɪ.t̬ɚ/

/ˈoʊ.vɚ.hed bɪn/

/ˈoʊ.vɚ.hed kəmˈpɑːrt.mənt/

/ˈpaɪ.lət/

/rɪˈfreʃ.mənt/

/ˈseɪf.ti prəˈsiː.dʒɚ/

/ˈsiːt ˌbelt/

/ ˈkæb.ɪn/Unit 7: Airport securityUnit 9: Travel delays

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học