Học từ vựng - Smart Start 2 (Unit 11 - Days of week)

/ˈθɝːz.deɪ/

/ˈfraɪ.deɪ/

/ˈsæt̬.ɚ.deɪ/

/ˈsʌn.deɪ/Unit 10: Classroom ActivitiesUnit 1: My New School

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học