Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 1 - My New School)

/ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/

/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/

/help/

/ækˈtɪv.ə.t̬i/

/ɑːrt/

/ˈklæs.meɪt/

/ˈkʌm.pəs/

/ˈfeɪ.vər.ət/

/ ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl/

/ˈɪn.t̬ɚ.vjuː/

/nɑːk/

/rɪˈmem.bɚ/

/ʃer/

/smɑːrt/

/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/Unit 11: Days of weekUnit 2: My House

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học