Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 2 - My House)

/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/

/ˌkʌn.tri ˈhaʊs/

/ɪn frʌnt əv/

/ˌnekst tuː ˈlæst/

/ˈtaʊn ˌhaʊs/

/bɪˈtwiːn/

/ˈkʊk.ɚ/

/ ˈkʌb.ɚd/

/dɪˈpɑrtmənt stɔr/

/ˈdɪʃˌwɑː.ʃɚ/Unit 1: My New School1 | 2 | Unit 3: My Friends

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học